Alueen yritysten veturina kehitysyhtiö MikseiMikkeli

Alueen yritysten veturina kehitysyhtiö MikseiMikkeli

Jatkuva uudistuminen yrityksen ja alueen voimavaraksi

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n (aputoiminimi MikseiMikkeli) missiona eli elämäntehtävänä on Mikkelin seudun elinvoiman lisääminen yritystoiminnan kasvun kautta. Yritysten suuntaan esitämme saman asian myös sanoin ”Kun sinä menestyt, Mikkelin seutu menestyy”. Kokonaisuudessaan toimintamme vaikuttavuus suuntautuu Mikkelin seutuakin laajemmin siten, että koko Etelä-Savo ja Suomi menestyy – yritystoiminta ei tunnetusti katso kuntarajoja.

MikseiMikkelin mission todeksi tekeminen vaatii hyvin monipuolista osaamista ja tekemistä. Tällä hetkellä työyhteisömme koostuukin noin 35 henkilön hyvin heterogeenisesta osaajajoukosta, joka hyvällä yhteistyöllä saavuttaa osatekijöitä suuremman ja ainutkertaisen vaikutuksen.

Tässä blogitekstissä käydään läpi lyhyt katsaus edellä mainitun osaamisen ja sen kehittämisen erityispiirteisiin.

Soihdunkantajan rooli vaatii jatkuvaa uudistumista

Yritystoiminnan kasvu, Mikkelin seudullakin, syntyy muun muassa toimivien yrityksien jatkuvan uudistumisen, yritysten investointien, uusien yrityksien ja yritysostojen kautta. Yrityksien uudistumisen kautta tuleva kasvu syntyy esimerkiksi uusista toimintamalleista, tuotteista, kumppanuuksista, markkinoista, erityisosaamisalueista ja muusta vastaavasta. Uudet yritykset synnyttävät kasvua jo luonteenomaisesti mutta erityisesti syntyessään toimintoihin, joita ennen ei ole ollut edes olemassa. Viimeksi mainitusta erinäiset uudet digitaaliset palvelut ovat hyvä esimerkki mutta myös fyysisiä tuotteita ja ihmisten suorittamia palveluita syntyy aloille, jotka ovat täysin uutta markkinoilla. Yritysostot ovat kasvuväylä, jonka avulla voidaan hankkia yritykseen myös uutta osaamista ja laajentua uusille pelikentille. Investointeja tehdään tarpeeseen ja ne ovat merkki siitä, että yritys on onnistunut jollakin muulla edellä mainitulla osa-alueilla, joka avaa tien kasvulle.

Kasvun polttoaineita ovat etenkin toimiva yritysrahoitus ja hyvä koulutustaso, joka turvaa osaavan työvoiman tulon työmarkkinoille ja mahdollistaa työntekijöiden jatkuvan työssäoppimisen. Myös muut tuotannontekijät, kuten luonnonvarat ja kohtuuhintainen energia, ovat edelleen tärkeitä. Näitä tuotannon tekijöitä täytyy kyetä hyödyntämään entistä kestävämmin ja myös tämä vaatii jatkuvaa uudistumista.

Edellä mainittuihin yritystoiminnan haasteisiin vastaamisessa MikseiMikkelin henkilöstön tehtävänä, yhdellä tavalla määriteltynä, on toimia soihdunkantajana alueella. Julkisesti rahoitetuilla toiminnoilla täytyy pystyä tuomaan seudun yrityksille uutta tietoa, törmäyttää toimijoita ja kokeilla toimintoja, jotka eivät ole vielä (laajasti) käytössä. Julkisen rahan täytyy hakea uusinta uutta ja hyväksyä se riski, että osa kokeiluista ei johda toivottuihin tuloksiin, vaan tavoitteiden saavuttaminen jää vajaaksi.

”Tällainen soidunkantajan rooli vaatii henkilöstöltämme jatkuvaa uudistumista, uusimman tiedon löytämistä, parhaiden asiantuntijoiden avun käyttämistä sekä ennakkoluulotonta asennetta.”

Jatkuvan muutoksen ja uusimman uuden lisäksi henkilöstömme erityistaito on seudun erityispiirteiden ja yritystoimijoiden tunteminen, toki nämäkin muuttuvat koko ajan mutta seudun ymmärrys vaatii huomattavasti enemmän pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta, tietoa kertyy pikkuhiljaa.

MikseiMikkelin osaajajoukon on kyettävä palvelemaan yrityksiä kehittymisen lisäksi myös mitä laajakirjoisimmissa neuvontatehtävissä ja niin sanotuissa kunnan elinkeinotehtävissä. Viimeksi mainituista esimerkkeinä autamme yrityksiä niin tonttien kuin toimitilojen löytämisessä, yrityksen perustamisessa, hankinta-asiamiespalvelulla ja lukuisissa muissa jatkuvissa yritysten tarpeissa.

Toimintamme moninaisuuden vuoksi henkilöstömme keskeisimpiä ominaisuuksia ovatkin uuden oppiminen, uteliaan asenteen ylläpito ja saavutetun tiedon vieminen yrityksiemme hyväksi mutta myös kertyneen tiedon sekä hyvien käytänteiden säilyttäminen ja hyödyntäminen. Uuta ei voi tehdä ymmärtämättä sitä mistä nykytilaan on tultu.

Hankkeet sparraavat MikseiMikkelin toimintaa

Noin 2/3 MikseiMikkelin rahoituksesta tulee hankkeista. Näistä osa on EU:n 100 %:sesti rahoittamia hankkeita ja suurin osa 60-80 % EU-rahoitteisia. Loput rahoituksesta tulee yritysten hankeosallistumismaksuista ja kuntarahoituksesta. Hankkeita ei tehdä hankkeiden vuoksi, vaan hankkeet ovat keino strategian toteuttamiseen – kaikissa MikseiMikkelin hankkeissa on tavoitteena yritystoiminnan lisääminen eli kasvu.

Kahdella peräkkäisellä hankkeella ei tehdä niin sanotusti samaa asiaa, vaan hankkeella on aina uutuusarvoa. Näiden piirteiden vuoksi hanketoiminta asettaa MikseiMikkelin toiminnalle jatkuvan uudistumisen paineen. Vain uutta tuottavat hankkeet saavat rahoituksen ja hanketoiminta onkin merkittävä toimintamme sparraaja, kun yritämme toteuttaa missiomme hankkeiden mahdollistamana.

Yhteistyö KasvuEsedun kanssa

MikseiMikkeli toteutti KasvuEsedun kanssa MikseiMikkelin henkilökunnan osaamiskartoituksen. Osaamiskartoituksen tavoitteena oli olemassa olevan osaamisen tason tunnistaminen ja toisaalta osaamisvajeiden tunnistaminen.

Osaamiskartoitusprosessin avulla kyettiin jäsentämään osaamisalueiden strategista tärkeysastetta ja myös tunnistamaan niihin liittyviä osaamisvajeita ja -vahvuuksia. Kartoituksen tuloksia on käytetty hyödyksi MikseiMikkelin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman päivittämisessä sekä yksittäisien koulutuksien suunnittelussa.

Osaamiskartoitusta voi suositella kaikille yrityksille, koska osaamisen varaan rakennamme tulevaisuuden mahdollisuutemme, ihan joka organisaatiossa. MikseiMikkelin tapauksessa olemassa olevan osaamispohjan tunteminen on keskeistä, kun kurotetaan kohden uusia osaamisia toiminnan tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.

Petri Pelli
palvelujohtaja, yritysten sijoittuminen
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

 

Kirsi Lappalainen
Jaa sivu