KasvuEsedu työyhteisön työhyvinvointia tukemassa Pieksämäellä

KasvuEsedu työyhteisön työhyvinvointia tukemassa Pieksämäellä

TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUILLE!

Pieksämäen siivouspalveluissa työskentelee noin 40 alan ammattilaista. Toimenkuvat vaihtelevat kohteittain; kouluilla ja toimistoissa on laitossiivoojia, päiväkodeissa yhdistelmätyöntekijöitä ja sairaalalla sekä vanhuspalveluissa laitoshuoltajia. Työ on monipuolista, itsenäistä ja vaihtelevaa. Päivän aikana ollaan paljon jalkojen päällä, joten taukojen sekä taukoliikunnan merkitys on tärkeää. Henkilöstön keski-ikä on noin 55 vuotta, joten työstä palautuminen ja työssäjaksaminen eläkeikään saakka sekä uusien menetelmien kertaaminen olivat päällimmäisiä kehittämistarpeita.

HENKILÖKUNTA TEKI YHTEISÖNSÄ TYÖHYVINVOINTIOHJELMAA

Pieksämäen kaupungin siivouspalvelujen henkilökunta oli vahvasti mukana rakentamassa omalle yhteisölle työhyvinvointiohjelmaa vuosille 2018-2019. Hyvinvointiohjelman tarpeita selviteltiin erilaisilla keinoilla mm.  työkykyindeksin avulla, työhyvinvointi- ja koulutuskyselyllä sekä yhteisillä ryhmätöillä.

Pieksämäen kaupunki ja KasvuEsedu hyvinvointia kehittämässä

Etelä-Savon ammattiopistolla vuonna 2017 oli esittelyssä ammattiosaajan työkykypassi, joka sisälsi hyviä osa-alueita työhyvinvoinnin edistämiseen. Tästä syystä Pieksämäen KasvuEsedu valikoitui työhyvinvointiohjelman kouluttajaksi.  Koulutusohjelmassa pystyttiin huomioimaan paikallinen asiantuntemus mm.  ulkoilureittien hyödyntäminen ja uuden kuntosalin esitteleminen. Etelä-Savon ammattiopiston kouluttajat vetivät toiminnallisia osioita kesäkuusta 2018 helmikuuhun 2019. Kokoontumisia oli viisi kertaa, jotka toistuivat kolmesti saman sisältöisinä vuorotyöstä johtuen. Tällä järjestelyllä saatiin laajasti henkilöstö osallistumaan koulutuksiin.

TOIMINTAA JA TEORIAA

Nikkarilassa kuntoilemassa luontoreitillä
Kuva: Tuula Eloranta
Laitoshuoltajat koulutuksessa
Kuva: Tuula Eloranta

Koulutuksesta saatua palautetta henkilökunnalta: ”Kouluttajan innoittamana kuntosali jäsenyys hommattu ja liikkumisen ilo löytynyt! Koulutus laittaa ajattelemaan omaa hyvinvointia. Monipuolinen kooste työhyvinvoinnista”

Kehittämistarpeiden lähteillä

Tärkeimmät työhyvinvoinnin kehittämistarpeet siivouspalveluissa huomioitiin työhyvinvoinnin koulutusohjelmassa. Henkilöstölle tehdyistä kyselyistä ilmeni tarve fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen sekä levon ja stressinhallinnan käsittelyyn. Työpäivän aikana oli puutteita taukoliikunnassa ja palautumisessa. Koulutukseen sisältyneet hyvinvointianalyysit antoivat lisätietoa kunkin henkilökohtaisesta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista: stressistä, palautumisesta ja liikkumisesta. Analyysien avulla osallistujia kannustettiin aloittamaan muutoksia omassa toiminnassa hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Työikäisten hyvä ravitsemus ja ateriarytmi huomioitiin koulutuksessa. Ammatillisena lisäkoulutuksena käsiteltiin vedettömän siivouksen ja ergonomian teemoja. Hyvinvoinnin kannalta paneuduttiin vuorovaikutustaitoihin ja oman temperamentin tunnistamiseen, sillä näiden ymmärtäminen auttaa asiakaspalvelussa sekä työtoverin kohtaamisessa. Oman työn suunnittelu ja itsensä johtamisen taidot ovat työntekijälle erittäin tärkeitä työssä jaksamisen työkaluja tämän päivän työssä.

Minä työhyvinvoinnin kehittäjänä

Työntekijät sitoutuivat hyvin työhyvinvoinnin kehittämiseen toiveiden ja omakohtaisen työhyvinvointisuunnitelman avulla. Monipuolinen, mielenkiintoinen ja henkilöstön tarpeista tuotettu koulutusohjelma lisää työhyvinvointia. Vaikka koulutus on ajallisesti ja rahallisestikin merkittävä satsaus työnantajalta, tulee se takaisin lisääntyneenä hyvinvointina sekä vähentyneinä sairauspoissaolona. Työhyvinvoinnin kehittämishanke tuo tulosta.

Lili Korhonen, Tuija Ovaskainen ja Sari Hokkanen palautumassa työstä ja rentoutumassa kauniin Nikkarilan kävelyreitin maisemissa.
Kuva: Tuula Lindholm.

Kannustan työyhteisöjä satsaamaan työhyvinvointiin, sillä se parantaa työkykyä, kehittää yhteistyötä sekä lisää tuloksellisuutta. Kiitokset KasvuEsedulle onnistuneesta ja monipuolisesta työhyvinvointiohjelmasta!

 

Mari Miettinen
ruokapalvelupäällikkö
Pieksämäen kaupunki
ruoka- ja siivouspalvelut

Kirsi Lappalainen
Jaa sivu