OmaPolku

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen

1.8.2021 - 31.5.2023

Kohderyhmä

Opiskelemaan hakeutuvat ja jo opiskelemassa olevat opiskelijat, jotka tarvitsevat perustaitojen vahvistamista (mm. maahanmuuttajat) ja joiden opiskeluvalmiudet tai elämänhallinnan taidot eivät riitä tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseen.

Tavoitteet

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen eli OPVA-opintojen tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen.  OmaPolku-hankkeen tavoitteena on kehittää näitä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja paremmin kohtaamaan opiskelijoiden tarpeet. Hankkeen tavoitteena on OPVA-opintoja tarvitsevien opiskelijoiden tavoittaminen aiempaa kattavammin ja tuen oikea-aikainen tarjoaminen.

Hankkeen tavoite jakaantuu kolmeen osatavoitteeseen:
1) OPVA-opintoihin tapahtuvan ohjauksen mallien kehittäminen
2) OPVA-opintojen rakentaminen eri kohderyhmille
3) OPVA-opintojen rakentaminen verkkoon ja verkkopedagogiikan kehittäminen OPVA-opinnoissa

Toimenpiteet

1) Rakennetaan työkaluja OPVA-opintoja tarvitsevien tunnistamiseen ja vahvistetaan OPVA-opintojen tiedotusta ja markkinointia. Kehitetään sitä, että jo hakeutumisvaiheessa osataan paremmin tunnistaa opiskelijoiden tarpeita ja ohjata opiskelija tarvittaviin OPVA-opintoihin. Lisätään henkilöstön osaamista OPVA-opintoja tarvitsevien tunnistamisessa ja tarpeisiin vastaamisessa, ja rakennetaan oppilaitoksen sisäinen osaava yhteistyöverkosto OPVA-opintoihin ohjautumisessa ja niiden toteuttamisessa.

2) Hankkeessa luodaan toteutusmalli, jossa huomioidaan opiskelijan tutkintokohtaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet, ja laaditaan polku, jossa varmistetaan kaikille riittävät yleiset opiskelutaidot. Luodaan koulutusalakohtaisia toteutusmalleja, joita pilotoidaan hankkeen aikana.

3) Rakennetaan OPVA-opintoja verkkoon huomioiden selkokielisyys materiaalien sisällöissä. Hankkeen aikana rakennetaan kokonaisuudet suomen kieleen ja työelämävalmiuksiin sekä digitaitoihin, ja OPVA-opintoja pilotoidaan myös verkossa.

Lisätietoja

Projektivastaava, Sanna Nykänen
puh. 040 707 1254
sanna.nykanen@esedu.fi

OmaPolku 1.8.2021 - 31.5.2023

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttaja: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

194 805 €

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jaa sivu