OPPO

Oppipojasta osaajaksi

30.9.2016 - 31.12.2017

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista osana oppilaitoksen opetuksen järjestämistä. Lisäksi tavoitteena on luoda ja pilotoida malleja, jotka mahdollistavat entistä paremmin työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustavan yhdistämisen.

Tavoitteena on myös rakentaa yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa sellaisia tutkinnon osia, tutkintoja ja koulutuspolkuja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla vastaavat siihen tarpeeseen, joka työelämällä on.- luoda malleja, joiden avulla opiskelijat voivat entistä tehokkaammin liittää eri alojen tutkinnon osia perustutkintoonsa.

Tavoitteena on myös, että näitä tutkinnon osia opiskelija voisi oppia työpaikalla joko työssäoppien tai oppisopimuskoulutuksessa tai oppilaitokseen rakennettavissa työvaltaisissa oppimisympäristöissä tai -projekteissa.

Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen opiskelija löytää itselle sopivimman koulutuspolun yhdistelemällä entistä joustavammin työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. Hankkeen tuloksena ammatillinen koulutus pystyy nykyistä paremmin vastaamaan elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Toimenpiteet

Hankkeen kehittämistyö rajataan Esedun Pieksämäen yksikköön, jossa suunnitellaan tekniikan alan koulutuksen toteuttamista uudella mallilla siten, että neljän perustutkinnon ensimmäinen opiskeluvuosi opiskellaan yhteistoteutuksena. Hanke on jatkoa aiemmin alkaneelle OTAdigi-hankkeelle.

Opetussuunnitelmatyötä on jo tehty ensimmäisen vuoden yhteistoteutukselle, mutta intensiivisempi työelämäyhteistyövaihe alkaa syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 ajan. Vaihe sisältää työpaikkakatselmuksia (yli 20 tekniikan alan yritystä), työpaikkojen edustajien haastatteluja ja työelämän edustajien sitouttamista kehittämistyöhön ja koulutuksen toteuttamiseen.

Neljää perustutkintoa (auto-, metalli-, rakennus- ja sähköala) koskeva teknologiafoorumi perustetaan ja organisoidaan sen toiminta koulutuksen yhteistä suunnittelua varten. Opiskelijoille haetaan kummiyritykset alueelta. Yritykset (5-6 / ala) käyvät oppilaitoksessa esittäytymässä opiskelijoille. Eri aloihin tutustuminen lisää opiskelijoiden monialaista osaamista. Koulutusmallin esipilotointia toteutetaan jo syksystä 2016 ja varsinainen pilotointi syksystä 2017. Esipilotoinnissa haetaan erilaisia ratkaisuja yhteisten tutkinnon osien (YTO) ja digitaalisuuden integrointiin työelämäpainotteisissa projekteissa (itse valittujen tuotteiden / palveluiden suunnittelu- ja valmistusprojekteja), joita opiskelijat toteuttavat aluksi pienimuotoisina. Pienimuotoisten ohjattujen työprojektien ja yritysvierailujen kautta opiskelijat tutustuvat tekniikan aloihin ennen kuin valitsevat omaan aiheeseen perustuvan tuotteen ja täydentävät siinä tekniikan perusteiden osaamista. Varsinaisen pilotointivaiheen aloitus syksyllä 2017 on kriittinen vaihe, jossa tarvitaan opettajien yhteistä suunnittelua, tiimiopettajuutta, opiskelijoiden tehostettua ohjausta ja tiivistä vuoropuhelua yrityselämän kanssa. Juuri näihin toimiin, niiden suunnitteluun ja organisointiin kohdennetaan OPPO-hankkeen resurssia jotta kehittämistyö saadaan hallituksi kokonaisuudeksi.

Tekniikan alan koulutuksen uudesta toteutusmallista saatuja kokemuksia ja käytänteitä aletaan levittää Pieksämäen yksikössä muille aloille. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia lähteä uudistamaan opetuksen toteutusta pilotissa saatujen kokemusten pohjalta liiketalouden, tieto- ja viestintätekniikan, hotraca-, kauneudenhoidon ja hiusaloilla. Suunnittelu alkaa YTO-aineiden integroinnista. YTO-opettajien työelämäosaamisen vahvistaminen alkaa työpaikkoihin, yrityksiin ja oppilaitoksen omiin työsaleihin jalkautumisesta ja sen arvioinnista, millaista YTO-aineiden osaamista niissä voidaan hankkia. Em. alat valitsevat kehittämisteemansa projektioppimisesta, digitaalisen oppimateriaalin hyödyntämisestä, työelämäyhteyksien tehostamisesta tai paikallisten tutkinnonosien laatimisesta.

Lisätietoja

projektipäällikkö Marianne Hyttinen-Lilja, 044 711 5642

OPPO 30.9.2016 - 31.12.2017

Toteuttajat

Turun kaupungin sivistystoimiala, päätoteuttaja.

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus ja Tampereen seudun ammattiopisto.

Budjetti

300 000 e (Esedun osuus 26120 e). Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Jaa sivu