Osaava 5

Toimintamallin viimeistely

1.1.2016 - 2.5.2017

Tavoitteet

Hankeverkoston neljä kumppanioppilaitosta keskittyvät seuraaviin tavoitteisiin, joiden suunnassa kukin viimeistelee kehittämistyönsä oma toimintaympäristö ja kehittämisstrategia huomioiden.

Vakiinnutetaan osaamisen kehittämisen toimintamalli osaamisen johtamisen välineeksi ja osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa.

Selkiytetään tiimien roolia, aktivoidaan hyvistä käytännöistä oppimista tiimien välillä ja vahviste-taan tiimien vastuuta opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä pedagogisesti, ammatilli-sesti ja tuloksellisesti laadukkaan koulutuksen tuottamisessa.

Vakiinnutetaan uudistetut kehityskeskustelukäytännöt ja laaditaan henkilökohtaiseen osaamisen arviointiin perustuvat koulutus- ja kehittymissuunnitelmat.

Kootaan verkostossa luodut hyvät käytännöt ja jaetaan kokemukset niistä verkoston sopimalla yhtei-sellä foorumilla.

Järjestetään esimiestehtävissä toimiville toimintamallin vakiinnuttamisen ja tiimitoiminnan vahvis-ta-misen edellyttämää täydennyskoulutusta.

Toimenpiteet

Kukin kumppani etenee yhteisiin tavoitteisiin tarkentamillaan menettelyillä ja aikatauluilla oma toimintaympäristö ja erityispiirteet huomioiden sekä lisäksi yhteisistä tavoitteista tarkennettujen tavoitteiden suuntaamina.

Sovitaan ylimmän johdon ja keskijohdon yhteisillä foorumeilla toimintamallin vakiinnuttamisesta osaksi normaalia toimintaa.

Käydään koulutuspäälliköiden kanssa läpi tiimimatriisit ja sovitaan niiden vakiinnuttamisesta käy-tän-töön sekä jatkuvasta päivittämisestä.

Toteutetaan kehityskeskustelut uudistettuina (ml. rullaavan kehityskeskustelun idea ja ryhmäke-hityskeskustelu tiimeissä) siten että henkilökohtaiset ja tiimikohtaiset kehittymissuunnitelmat päi-vittyvät osaamisen arviointiin perustuen.

Etelä-Savon ammattiopisto pilotoi koulutuspäälliköiden ryhmäkehityskeskustelun rehtoreiden te-kemänä. Keskustelu ohjataan ja sen dialogisuus arvioidaan. Pilotointi antaa valmiudet koulutus-päälliköille toteuttaa tiimiensä kehityskeskustelut ryhmässä. Tavoitteena on yksilövahvuuksien lisäksi löytää asiantuntijuudet ja keinot niiden vahvistamiseen.
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto panostaa määrätietoiseen ja suunnitelmalliseen tiimien ja tiimivetäjien valmennukseen. Kehityskeskustelukäytännöt juurrutetaan osaksi tiimien toiminta-suunnitelmia.

Otavan Opiston tavoitteet liittyvät strategista osaamista kehittäviin työtapoihin ja toimintamalleihin työyhteisön yhteisillä foorumeilla sekä kompetenssiarviointiin ja sen soveltamiseen henkilöstön tulevaisuusosaamisen arvioinnissa

Lisätietoja

hankekoordinaattori Ilpo Kuronen, 044 7115 607

Osaava 5 1.1.2016 - 2.5.2017

Toteuttajat

Päätoteuttaja Etelä-Savon Koulutus Oy, osatoteuttajat: Ylä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Otavan Opisto.

Budjetti

50 000 e (Esedun osuus 24 500 e). Hanketta rahoittaa Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Jaa sivu