Vetovoimainen kotihoito

Tehdään hyvä arki yhdessä

1.1.2020 - 31.12.2021

Kohderyhmä

Varsinainen kohderyhmä: Kotihoidon työntekijät. Moniammatillinen tiimi: Sairaanhoitajat, lähihoitajat, kodinhoitajat, hoiva-avustajat, esimiehet.

Hankkeen välilliset kohderyhmät: Kotihoidon asiakkaat, kotihoidon monialainen yhteistyöverkosto, asiakkaiden omaiset sekä hoitotyön opettajat ja alan opiskelijat.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on parantaa työelämän laatua, työn tuottavuutta, tarjonnan ja kysynnän kohtaamista ja työhyvinvointia kotihoitotyössä sekä lisätä alan vetovoimaisuutta. Päätavoitetta tukevat osatavoitteet on jaettu seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

  1. Ammatillisuuden vahvistuminen
  2. Työhyvinvoinnin parantuminen
  3. Palveluprosessien kehittyminen
  4. Osallistavan tiedolla johtamisen kehittyminen

Toimenpiteet

Esedun toimenpiteet:

  1. Kehitetään perehdytysaineistoa, joka huomioi myös maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kielelliset tarpeet.
  2. Hankkeessa toteutettavien osaamiskartoitusten ja työpajatyöskentelyn tulosten perusteella nostetaan esille ammatillisen osaamisen ja muut kehittämisteemat henkilöstökoulutusten teemoiksi. Suunnitellaan ja pilotoidaan koulutukset. Kehitetään ja pilotoidaan osa henkilöstökoulutuksista verkko-opetuskokonaisuuksiksi.
  3. Tutustutaan Buurtzorg-mallilla toteutetun kotihoidon käytäntöihin. Arvioidaan mallin soveltamismahdollisuuksia ja opinnollistetaan mallin toimintatapoja henkilöstökoulutusten teemoiksi.

Lisätietoja

Annu Huttunen
annu.huttunen@esedu.fi

Mervi Gynther
mervi.gynther@esedu.fi

Vetovoimainen kotihoito 1.1.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Päätoteuttaja: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky. Essote

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu, Diakonia- ammattikorkeakoulu Diak, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy XAMK

Budjetti

Budjetti: 1,3 milj €, josta Esedu 248 125 €

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ESR

Jaa sivu