Arviointi

Perustutkinnoissa ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan näytöllä, jota täydennetään mahdollisella muulla osaamisen osoittamisella. Osaamisen arvioinnissa arvioidaan ammattitaitovaatimusten saavuttamista. Arviointi-asteikko on valtakunnallinen ja siinä on määritelty hyväksyttävän suorituksen, tyydyttävän (T1 ja T2), hyvän (H3 ja H4) ja kiitettävän (K5) osaamisen tasot.

Perustutkinnoissa olevat yhteiset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arviointiasteikolla T1-K5. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa, yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa riittää yksi arvioija. Arviointiin osallistunut opettaja kirjaa arvosanasi opintosuoritusrekisteriisi kahden viikon kuluessa tutkinnon osan suorittamisesta.

Uusiminen ja korottaminen

Jos et ole suorittanut tutkintoon kuuluvia opintoja tai näyttöjä hyväksytysti tai jos haluat korottaa saamaasi arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusimiseen tai korottamiseen.

Arvosanan korottaminen koskee ainoastaan koko tutkinnon osan arvosanaa.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Jos olet tyytymätön tutkinnon osan arviointiin, voit pyytää kirjallisesti, että opettaja tarkistaa arvioinnin.  Jos olet tarkistuspyynnön jälkeen tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen kirjallisesti oikaisua valtakunnalliselta työelämätoimikunnalta. Tarkemmat ohjeet menettelystä saat vastuuohjaajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi.

Jaa sivu