Mutkia matkassa?

Poissaolot, opintojen keskeyttäminen, eroaminen opinnoista, opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Sinulla on opiskelijana oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus saada riittävästi opetusta ja ohjausta. Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua HOKSissa sovittuihin opintoihin.

Poissaolot

Jos joudut olemaan poissa opetuksesta, sinun pitää ilmoittaa poissaolosta välittömästi vastuuohjaajalle tai opettajalle, jonka tunnilta olet pois. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana poissaolosta on ilmoitettava työpaikalle sekä ohjaavalle opettajalle.

Vastuuohjaaja seuraa poissaoloja säännöllisesti Wilman kautta. Oppilaitoksessa on käytössä varhaisen mukaantulon malli poissaoloihin puuttumisessa. Se sisältää ohjeet, joiden mukaan vastuuohjaaja toimii, tarvittaessa yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön ja/tai opinto-ohjaajan kanssa.

Alle 18-vuotiaan poissaolon selvittää huoltaja Wilmassa. Jos olet täysikäinen, selvität poissaolosi itse. Jos toistuvan (yli 70 tuntia) poissaolon syynä on sairaus, eikä sinulla ole esittää sairauslomatodistusta, voidaan sinut velvoittaa toimittamaan vastuuohjaajalle sairauslomatodistus jokaisesta sairauspoissaolostasi.

Mikkelissä on käytössä Tajua Mut! -toimintamalli, johon Etelä-Savon ammattiopisto on sitoutunut. Mallin avulla tunnistetaan tukea tarvitsevat nuoret ja saatetaan nuoren kanssa työskentelevät ammattilaiset yhteistyöhön.

 

Varhaisen mukaantulon malli poissaoloihin puuttumisessa 2020

Opiskeluhuoltosuunnitelma 2018

Opintojen tilapäinen keskeyttäminen

Opiskelijalla on lupa anoa opintojen tilapäistä keskeytystä perustelluista syistä; raskaus, äitiysloma, asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus tai muu perusteltu syy. Tilapäisen keskeytyksen hyväksyy rehtori.

Opiskelija voi erota oppilaitoksesta omasta tahdostaan. Alaikäisen ilmoitus on pätevä vain, jos sen on allekirjoittanut opiskelijan huoltaja. Jos harkitset opintojen keskeyttämistä, ole yhteydessä vastuuohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Määräaikainen erottaminen

Opiskelija voidaan erottaa määräaikaisesti oppilaitoksesta, jos hän rikkoo oppilaitoksen järjestyssääntöjä (mm. runsaat poissaolot). Päätöksen alle kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta tekee rehtori, ja pidemmän erottamisen osalta seuraamustoimikunta. Ennen päätöksen tekemistä tulee kuulla opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Määräaikaisen erottamisen pituus voi olla enintään yksi vuosi.

Nuorisolain mukaan oppilaitos ilmoittaa kaikista alle 29-vuotiaista opintonsa keskeyttäneistä ja eronneista opiskelijoista kotikunnan etsivään nuorisotyöhön.

 

 

 

 

 

 

Opintojen keskeyttäminen työvoimakoulutuksessa

Työvoimakoulutuksessa, jos opiskelija ei etene opinnoissaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain edellyttämällä tavalla tai on ollut yhtäjaksoisesti luvatta pois viisi koulutuspäivää, tekee opiskelijanvalinnasta päättänyt TE-toimisto päätöksen opiskelun keskeyttämisestä. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan keskeyttämisperusteiden täyttymisestä TE-toimistolle. Ennen päätöksen tekemistä TE-toimisto varaa opiskelijalle tilaisuuden tulla kuuluksi.

Jaa sivu