Laadunhallinta

Laatua asiakkaidemme parhaaksi

Olemme toteuttaneet Esedulla systemaattista laatutyötä jo vuosien ajan. Laatutyömme kantavana peruspilarina on pitkäjännitteisyys, systemaattisuus sekä jatkuvan parantamisen periaate.

Teemme laadun kehittämisen eteen jatkuvaa ja tavoitteellista työtä. Työmme perustuu nykytilan arviointeihin, laadun eri osa-alueiden mittaamiseen ja arviointituloksista kumpuavaan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen.

Teemme jatkuvaa laadun parantamistyötä laatuympyrän mukaisesti. Arvioimme itse toimintaamme sekä alistamme toimintamme ulkoisille arvioinneille. Osana laadunhallintaa tarkastelemme kokonaisvaltaisesti strategisten tavoitteiden toteutumista ja kehitämme toimintaamme entistä paremmin strategian mukaisesti.

Meillä koko henkilöstö on mukana laadun kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Yhdessä tekemisen periaatteen mukaisesti jokainen Esedun henkilöstöön kuuluva on itse vastuussa oman työnsä laadun kehittämisestä.

Laatutyössä meillä on mukana laadun kehittämisryhmä, jossa on kattava edustus kaikista henkilöstöryhmistä. Myös opiskelijat osallistuvat laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä edustuksellisesti että mm. palautteiden välityksellä.

Meille laatu on asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin vastaamista

 

Toimintajärjestelmä laatutyön tukena

 

Toimintajärjestelmämme tavoitteena on tukea strategian ja sen tavoitteiden saavuttamista. Toimintajärjestelmän tehtävänä on myös varmistaa, että yhteiset, laadukasta toimintaa tavoittelevat prosessit ja toimintamallit toteutuvat kattavasti taaten kaikille asiakkaillemme laadukkaan koulutuksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tavoitteen mukaisesti kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla ”toimiva laadunhallinta ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä”.

Vuonna 2015 tavoitteen toteutumista arvioitiin teettämällä kaikille koulutuksen järjestäjille kattava kriteeripohjainen itsearviointi. Esedussa itsearviointiin osallistui kattavasti henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Arvioinnin tulosten perusteella Esedun toimintajärjestelmä on ministeriön edellytysten mukainen.

Opiskelijapalautteiden keskiarvot vuosina 2013-2017

Ilmapiirikysely

 

Ilmapiirikyselyn tulokset Opix-palautteissa ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa. Graafista puuttuvat luonnontieteiden alan toisen vuoden opiskelijat vastaajaryhmän pienuuden takia.

Työelämäbarometri 2017

 

Lisätietoa:

laatukoordinaattori Raisa Karjalainen
puh. 044 711 5945, raisa.karjalainen@esedu.fi

 

Jaa sivu