Ohjaus

Ohjauksesta tukea osaamisen hankkimiseen

Opiskelijoiden ohjaus tukee osaamisen vahvistumista, mahdollistaa joustavat opintopolut ja tukee elinikäistä oppimista. Opettajat ovat pedagogisia asiantuntijoita, joiden työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote. Esedussa jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuohjaaja. Vastuuohjaajan tehtävänä on sitouttaa opiskelija opintoihin ja ohjata häntä myös urasuunnittelussa. Opiskelijan osaamisen kehittymistä tukevat myös opinto-ohjaaja ja taitovalmentaja sekä työelämän työpaikkaohjaajat.

Osaamisen arviointi on tärkeä osa ammattilaiseksi kasvamista. Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen osoitetaan näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Arviointiin liittyvät periaatteet ja käytänteet on kirjattu oppilaitoksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan. Opiskelija saa myös palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana. Osaamisen kehittymistä arvioivat ja siitä palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat, sekä työelämässä oppimisen aikana myös vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana. Osaamisen kehittymistä arvioivat ja siitä palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat, sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana myös vastuullinen työpaikka-ohjaaja.

Ohjaavan ja kannustavan arvioinnin tarkoitus on edistää opiskelijan oppimista. Tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan opiskelijaa ja selvittää hänen tarpeensa, mitä hän jo osaa ja mitä hän opinnoiltaan haluaa.

Osaamisen kehittäminen ja ohjaus työelämässä

Opiskelijamme ovat työelämässä oppimassa, joten heillä on oikeus saada riittävästi tukea ja ohjausta. Työelämässä oppimista ohjaavat (työelämä)opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Ohjausta voidaan antaa joko paikan päällä työpaikalla tai etäohjauksena erilaisia ohjaus- ja yhteydenpitoratkaisuja hyödyntäen.

(Työelämä)opettaja vastaa opiskelijan osaamisen kehittymisen tavoitteellisesta etenemisestä ja riittävästä ohjauksesta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Lisäksi hän valmentaa opiskelijaa työelämää varten ja huolehtii siitä, että opiskelijalla on riittävä osaaminen, kokemus ja sopivuus suoritettaviin työtehtäviin. Opettaja huolehtii myös siitä, että opiskelija on tietoinen velvollisuuksistaan noudattaa työstä ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Opettaja varmistaa työpaikan soveltuvuuden oppimisympäristöksi sekä näyttöihin, ja antaa työpaikalle tarvittavat tiedot opiskelijan lähtötilanteesta.

Parhaita oppimistuloksia saavutetaan usein silloin, kun opiskelija kokee kuuluvansa osaksi työpaikan yhteisöä. ​

Työpaikkaohjaaja huolehtii työpaikalla opiskelijan perehdytyksestä, osallistuu koulutus- tai oppisopimuksen ja mahdollisen näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työpaikkaohjaaja ohjaa tavoitteellisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaan ja antaa palautetta osaamisen kehittymisestä. Hän tekee ohjausyhteistyötä opettajien ja työpaikan muiden työntekijöiden kanssa. Työpaikkaohjaajien perehdyttämiseksi Esedu järjestää säännöllisesti työpaikkaohjaajakoulutuksia.

Ryhmän tuki on myös työpaikalla oppimisen aikana tärkeää, joten yhteydenpito muihin opiskelijoihin sekä opettajaan on suositeltavaa. ​

 

Jaa sivu