Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Vammaisalan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittaneena kehitysvamma-alan ohjaajana (AT) osaat toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Osaamisalan suorittaneena osaat

 • työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon
 • tukea sosiaalista ja yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta
 • tukea yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toimintakykyä ja oppimista
 • tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Osaamisalat

Kehitysvamma-alan osaamisala

Työtehtävät

Osaamisalan suorittaneena voit työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Koulutuksen sisältö

Vammaisalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Osaamisala muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, yht. 135 osp ja valinnaisista tutkinnon osista, yht. 15 osp. Pakollisilla tutkinnon osilla varmistetaan osaamisalan ydinosaaminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla on mahdollista laajentaa tai syventää osaamista.

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
 2. Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
 3. Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 1. Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
 2. Yhteistyöperheiden ja läheisten kanssa, 15 osp
 3. Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja haluat työskennellä kehitysvamma-alalla.Sinulla on alan peruskoulus tai vastaavat tiedot ja taidot. Voit hakeutua koulutukseen, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa alan koulutusta tai työkokemusta vammaistyöstä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaa...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Kesto/laajuus

1-1,5 vuotta

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 € / koko tutkinto. Yksittäiset tutkinnon osat 150 € / tutkinnon osa.

Toteutus

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähi- ja verkko-opintoja sekä työelämässä oppimista. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku.

Aloitukset:

 • 5.9.2022
 • 7.12.2022

Tästä pääset täyttämään hakemuksen

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu