Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Vartijana olet turvallisuusalan moniosaaja ja asiakaspalvelun ammattilainen.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittaneena

 • tiedät yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön
 • tunnet yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet
 • tiedät lisäksi yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita ja osaat toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin
 • tunnet myös erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen suoritettavien tehtävien, tilanteen sekä lainsäädännön kannalta
 • ymmärrät ammattisi asiakaspalveluluonteen ja osaat toimia vahinko-, ongelma- tai konfliktitilanteissa
 • hallitset vuorovaikutuksen sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän perusteet ja hyödynnät niitä työssäsi
 • tunnet perustiedot kiinteistöjen rakenteellisesta turvallisuudesta, teknisestä valvonnasta ja erilaisista valvontatavoista
 • tunnet teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden
 • osaat työssäsi tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet
 • tunnet työssäsi tarvittavat vartiointivarusteet ja voimankäyttövälineet.
 • osaat perustiedot pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta
 • tunnet kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset seikat
 • tiedät, miten toimia oikein ja vahingot minimoiden palonehkäisyssä, mahdollisessa palotilanteessa ja jälkivahinkojen torjunnassa
 • tunnet myös vaarallisten aineiden merkinnät ja tavallisimpien vaarallisten aineiden ominaisuudet
 • hallitset hätä- ja psyykkisen ensiavun

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Vartijan koulutus 25 osp
 2. Pelastustoiminta 25 osp

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat: 

 1. Toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
 2. Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
 3. Tilannehallinta 25 osp
 4. Järjestyksenvalvonta 25 osp
 5. Kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
 6. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
 7. Sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
 8. Turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
 9. Arvokuljetustoiminta 25 osp

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu täysi-ikäisille vartiointialalle aikoville tai alalla jo työskenteleville henkilöille. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijan tehtäviin. Koulutuksen järjestäjällä on lain 737/2014 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain a...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 €. Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista hakea opintotukea. Työtön hakija voi selvittää TE-toimistosta oikeuden opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku.

Aloitus:

Saat lisätietoa jatkuvan haun aikatauluista klikkaamalla aloituspäivämäärää.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu