Vartijan ammattitutkinto

Vartijan ammattitutkinto

Uusi tutkintonimike 1.8.2018 alkaen Turvallisuusalan ammattitutkinto

Vartijana olet turvallisuusalan moniosaaja ja asiakaspalvelun ammattilainen.

Tutkinnon suorittaneena

 • tiedät vartiointialan, vartioimisliiketoiminnan, vartijan tehtävien ja niiden suorittamisen sekä vartijan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet
 • tunnet tarvittavilta osin vartijan tehtäviin liittyvän lainsäädännön
 • ymmärrät ammattisi asiakaspalveluluonteen, vuorovaikutuksen sekä viestinnän
 • tiedät vartijan työhön liittyvät riskit
 • hallitset itsesuojelun ja hätäensiavun
 • osaat hahmottaa teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden sekä erilaiset vartiointimuodot
 • tunnet työssäsi tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet
 • tunnet työssä tarvittavat vartiointivarusteet ja voimankäyttövälineet
 • tiedät, miten toimia oikein vahinko-, ongelma- ja uhkatilanteissa
 • tiedät järjestyksenvalvojan tehtävät, tunnusmerkit ja toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettamisen sekä järjestyksenpidon erilaisissa tilaisuuksissa
 • olet suorittanut tulityökurssin sekä SPR:n ensiapukurssin tai sitä sisällöltään vastaavan koulutuksen
 • tunnet vartiointityötä sivuavat viranomaisorganisaatiot ja niiden ydintehtävät
 • sinulla on perustiedot pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta
 • tunnet kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset määräykset
 • sinulla on perustiedot kiinteistöjen rakenteellisesta turvallisuudesta
 • tunnet rikosilmoitusjärjestelmiin liittyvät erilaiset valvontatavat ja ymmärrät erilaisten valvontojen ominaispiirteet ja niiden tavallisimmat toteutustavat

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Raviradantie 8-10

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö on tällä hetkellä voimassa olevien perusteiden mukainen.
Uudet tutkinnon perusteet julkaistaan keväällä 2018, tulevat voimaan 1.8.2018.

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Vartijan koulutus
 2. Pelastustoiminta

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan neljä: 

 1. Toiminta eri vartiointimuodoissa
 2. Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 3. Tilannehallinta
 4. Järjestyksenvalvonta
 5. Kaupan turvallisuustoiminta
 6. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 7. Sammutus- ja pelastustoiminta
 8. Turvallisuusalan esimiestoiminta
 9. Arvokuljetustoiminta

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu täysi-ikäisille vartiointialalle aikoville tai alalla jo työskenteleville henkilöille. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijan tehtäviin. Koulutuksen järjestäjällä on lain 737/2014 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (330/2015) määrätyissä vartijan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaat...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (330/2015) määrätyissä vartijan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 350 €. Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista hakea opintotukea. Työtön hakija voi selvittää TE-toimistosta oikeuden opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Uutisia ja tarinoita

15.3.2018

Vartijan ammatti rikkoo stereotypioita

Joona Manninen, 28, päätyi opiskelemaan vartijan ammattitutkintoon useiden alavaihtojen jälkeen....

Lue lisää

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu