26.6.2018

Opiskelijat uskovat tekoälyn nopeisiin saavutuksiin

Älyteknologian kehittyminen ja kehityksen nopeus herättävät huolta kaikissa ikäpolvissa. Samalla kuitenkin uskotaan tekoälyn nopeisiin saavutuksiin. Laura Kuismalan tekemän tutkimuksen vastaajat uskovat, että tekoäly ja robotit korvaavat ison osan ihmisen tekemästä työstä lähivuosikymmeninä.

Esedulla pedagogisena koordinaattorina työskentelevä Laura Kuismala tutki tulevaisuuden ammattilaisten näkemyksiä älyteknologiasta ja työn muutoksesta. Tutkimustulosten mukaan vastaajilla on vahva usko tekoälyn nopeisiin saavutuksiin. Lähes puolet vastaajista uskoi, että tekoäly yltää ihmisen älykkyyteen jo lähivuosina.

Vastaajista yli 60 % uskoi, että tekoäly ja robotit korvaavat ison osan ihmisen tekemästä työstä lähivuosikymmeninä. Miehet suhtautuivat naisia toiveikkaammin tekoälyn kykyyn ratkaista ihmiskunnan ongelmia. Miehet myös uskoivat elämän yleisesti helpottuvan tekoälyn ja robottien yleistymisen myötä.

Tekoäly työkaveriksi

Tekoälykehitykseen liittyi paljon pelkoja, naisilla enemmän kuin miehillä. Yli 70% naisista kokee tekoälyn nopean kehityksen pelottavana ja uskoo supertekoälyn kehittymisen uhkaavan lopulta koko ihmiskuntaa. Miehistä alle puolet kokee tekoälyn kehityksen pelottavana. Naisista 80% kokee myös älykkään teknologian muuttavan ihmisen elämää liian nopeasti. Miehistä näin kokee vain puolet. Nuoret (16-24 v.) kokevat pelkoa useammin kuin vanhempi ikäluokka (25-65 v.).

Tutkimustulosten mukaan naiset eivät edes pyri pysymään teknologian kehityksessä mukana samassa mittakaavassa kuin miehet. Kuismalan mukaan älyteknologia aiheuttaa pelkoa, koska sitä ei ymmärretä. ”Nykyinen teknologia ja järjestelmät ovat niin monimutkaisia, että ymmärryksemme on vääjäämättä sen suhteen rajoittunutta”, pohtii Kuismala.

”Ihmisten sisäsyntyinen kiinnostus kaikkea uutta kohtaan tekee meistä tehokkaita oppijoita ja siksi ylivertaisia tekoälyyn verrattuna.”

Kuismalan mukaan hänen tutkimustuloksissaan huolestuttavaa on se, että opiskelijoiden mielestä nykyinen koulutus takaa heille työtä eläkeikään saakka. ”Elinikäisen oppimisen sisäistäminen olisi nyt tärkeää, koska kouluttautuminen tarjoaa suojaa työelämän muutoksessa. Samaan aikaan meidän pitäisi kehittää erityisesti niitä valmiuksia, jotka tukevat selviytymistämme tässä muutoksessa”, painottaa Kuismala.

”Ihmisten sisäsyntyinen kiinnostus kaikkea uutta kohtaan tekee meistä tehokkaita oppijoita ja siksi ylivertaisia tekoälyyn verrattuna. Meillä on kyky erottaa oleellinen tieto epäoleellisesta ja ymmärtää asioiden merkitys. Koneiden suoritukset voivat kilpailla tai ylittää ihmisen suorituksen rajatuissa tehtävissä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tekoäly oppii tai ajattelee kuten ihminen. Usein se, mikä on ihmiselle helppoa, on koneelle vaikeaa, ja päinvastoin”, valaisee Kuismala.

Nykyinen tekoälykehitys perustuu datavolyymin ja lisääntyneen laskentatehon hyödyntämiseen, ei korkeampiin kognitiivisiin toimintoihin. Tekoälyn ymmärtämistä hankaloittaa Kuismalan mukaan se, että sille ei ole yhtä määritelmää. Tekoälyä käytetään käsitteenä tarkoittamaan hyvin monenlaisia asioita. Kapea tekoäly on keskittynyt ratkaisemaan spesifejä ongelmia kuten puheentunnistusta, kuvien hyödyntämistä, tiedon analysointia tai robotin liikkeitä. Ns. yleisen älykkyyden ymmärtäminen on kuitenkin säilynyt vaikeasti tavoiteltavana. Erityisesti jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa olevan tekoälylle haasteellinen kohta paitsi vuorovaikutuksen myös jo pelkän havainnoinnin osalta.

Kuismala toteutti tutkimuksen alkuvuodesta 2018 Esedun opiskelijoille kyselytutkimuksena. Tutkimukseen vastasi 150 opiskelijaa, joiden ikä oli 16-65 vuotta ja mediaani-ikä 18 vuotta. Vastaajia oli tasaisesti kaikilta koulutusaloilta. Tutkimus oli osa Kuismalan kognitiotieteen Pro gradu –tutkielmaa. Kuismala valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta toukokuussa.

Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/57813

Lisätietoja:
pedagoginen koordinaattori Laura Kuismala, KM, FM (kog)
puh. 040 663 5986, laura.kuismala@esedu.fi

 

Jaa sivu