8.11.2017

Reformi uudistaa opiskelijoiden arvioinnin

Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön myötä on vain yksi tapa osoittaa osaaminen. Kaikki opiskelijat osoittavat osaamisensa näytöissä vuoden 2018 alusta lähtien.

Näytössä opiskelija osoittaa kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon ja osaamisen. Näyttö toteutetaan aina tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.

Näyttöä arvioi jatkossa kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen edustaa työelämää. Näytön opettaja-arvioija voi olla myös opiskelijan oma vastuuopettaja/vastuuohjaaja ja työelämä-arvioija voi olla oma vastuullinen työpaikkaohjaaja, joka voi edustaa joko työnantajaa tai työntekijöitä.

Arviointi kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Näytössä osoitettua osaamista voidaan tarvittaessa täydentää myös muulla osaamisen arvioinnilla. Kaiken arviointiaineiston on kuitenkin oltava mukana näytön arvioinnissa. Opiskelijan näytöstä saama arvosana on sama kuin tutkinnon osan arvosana.

Kaikkien ammatillisten tutkintojen opiskelijat osoittavat osaamisensa näytöissä vuoden 2018 alusta lähtien. Tämä koskee myös aikaisemmin opintonsa aloittaneita, vanhojen perusteiden mukaisesti opiskelevia opiskelijoita.

Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnat ja tutkintotoimikunnat lakkautetaan. Opetushallituksen nimeämät työelämätoimikunnat osallistuvat jatkossa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen.

Osaamisen arvioinnin arviointiasteikko muuttuu

Tällä hetkellä voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelevilla 1-3 arviointiasteikko säilyy lakimuutoksen jälkeenkin. Opintonsa 1.8.2018 jälkeen aloittavilla ammatilliset perustutkintojen opiskelijoilla arviointiasteikko on 1-5. Myös ytojen osa-alueet arvioidaan 1–5 asteikolla.

Vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisesti opiskeleva opiskelija voi halutessaan siirtyä opiskelemaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti 1.8.2018 alkaen. Tällöin hänen arviointinsa siirtyy 1-5 asteikolle. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa säilyy edelleen hyväksytty/hylätty.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä seurataan
Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana. Tutkintokoulutuksen aikana opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioivat ja siitä palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat, sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana myös vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin.

Teksti on osa uutta sarjaa, jossa käsittelemme ammatillisen koulutuksen uudistumista. Julkaisemme joka kuukausi aiheesta juttuja, joissa käsitellään ammatillisen koulutuksen reformia jostain tärkeästä näkökulmasta. Samalla kerromme miten me Esedussa valmistaudumme muutokseen.

Lue sarjan muut jutut:

Osaamista hankitaan yhä enemmän työpaikoilla, 5.10.2017

HOKS tekee opiskelijan osaamisen näkyväksi, 19.09.2017

Viemme uudistuksia eteenpäin vahvalla otteella, 06.09.2017

 

Teksti: pedagoginen koordinaattori Esa Kohvakka
Kuva: Laura Salonen

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen reformista:
http://minedu.fi/amisreformi

 

Jaa sivu